วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน ปฐมกาล 2:23-25 “เพศ”

23 ชายจึงว่า “นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา
จะต้องเรียกว่าหญิง เพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย”
24
เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา
และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน
25
ทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกัน

ในสังคมปัจจุบัน เมื่อเราพูดถึงเรื่องเพศ เรามักจะพูดกันในแง่ลบ ในแง่ที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง และในแง่ของความผิดบาปกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เรารู้ว่า เรื่องเพศเป็นของประทาน และเป็นสิ่งที่สวยงามและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เพศจะเป็นสิ่งที่สวยงามและถูกต้อง จะต้องถูกใช้ภายใต้กรอบของอะไร? (สังเกตคำนามที่ใช้เรียกผู้หญิงในตอนนี้ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศไว้จนถึงเวลา และภายใต้กรอบที่พระเจ้าวางไว้อย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศภายใต้กรอบที่พระเจ้าวางไว้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *