วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน ปฐมกาล 3:1-7 “บาปครั้งแรก – วิธีการ”

อาดัมและเอวา ได้กระทำบาปครั้งแรก โดยการเลือกที่จะเชื่อฟังมารซาตาน มากกว่าที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ซึ่งผลของการทำบาปในครั้งนั้นส่งผลถึงเราทุกคนในวันนี้

Q1  คำพูด และคำถามที่มารซาตานใช้ในข้อ 1 “จริงหรือ…” ในข้อ 4 “เจ้าจะไม่ตายจริงหรอก” และในข้อ 5 “เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า” ล่อลวงให้อาดัมและเอวาทำผิดบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร?
Q2  คุณเคยมีความคิด หรือมีคำถามคล้ายๆ กับที่มารซาตานถามอาดัมและเอวาหรือไม่ คุณรับมือกับมันอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *