วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน ปฐมกาล 3:8-24 “บาปครั้งแรก – ผลลัพธ์”

ในอิสยาห์ 3:10-11 กล่าวไว้ว่า “10จงบอกคนชอบธรรมว่าเขาทั้งหลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับผลแห่งการกระทำของเขา 11วิบัติแก่คนอธรรม ความร้ายจะตกแก่เขา เพราะว่าสิ่งใดที่มือเขาได้กระทำ เขาจะถูกกระทำเช่นกัน” เช่นเดียวกับอาดัมและเอวา เมื่อทั้งคู่เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ก็ต้องได้รับผลที่ตามมาเช่นกัน

Q1  ผลลัพธ์ที่อาดัมและเอวาได้รับอย่างน้อย 5 ประการคือ? (ดูข้อ 8-10, 16, 17,19, 23 ประกอบ) และผลที่เกิดขึ้นกับมารซาตาน และโลกใบนี้คือ? (ดูข้อ 14, 15, 18 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของอาดัมและเอวามาใช้อย่างไรในการจัดการกับความผิดบาป และการไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่คุณมีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *