วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน ปฐมกาล 3:15 “ข่าวดีแรก”

15 เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน
ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย
พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก
และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ

ท่ามกลางความผิดบาป และการลงโทษที่หนักหนาสาหัสที่อาดัมและเอวา (รวมถึงมนุษย์ทุกคน) ได้รับ พระเจ้ายังทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ โดยได้พูดถึงความรอดที่จะมีมาผ่านทางพระเยซูคริสต์

Q1  จากอิสยาห์ 53:5 “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” และจากมัทธิว 27:29-31 “ 29เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยว่า “กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ” 30แล้วก็ถ่มน้ำลายรด และเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์ 31เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้ และนำพระองค์ออกไป เพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน” ช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรอดที่กล่าวถึงในปฐมกาล 3:15 อย่างไร?
Q2  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *