วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน ปฐมกาล 7:1-24 “โนอาห์ – น้ำท่วมโลก”

พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกเมื่อโนอาห์อายุได้ 600 ปี พระเจ้าจะทรงบัญชาให้โนอาห์เข้าไปในเรือ พร้อมครอบครัว และสัตว์ต่างๆ ก่อนที่จะให้ฝนตกติดต่อกันนานถึง 40 วัน 40 คืน และน้ำท่วมยาวนานติดต่อกัน 150 วัน ซึ่งเป็นอีกครั้งที่พระคัมภีร์บันทึกว่า “โนอาห์ก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาตนทุกประการ”

Q1  โนอาห์ใช้เวลารอคอยสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับน้ำท่วม และใช้เวลาต่อเรือนานทั้งหมดกี่ปี? (ดูปฐมกาล 5:32 และ ข้อ 11 ประกอบ)
Q2  โนอาห์เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณในเรื่อง “การรอคอย” และ “การเชื่อฟัง&ทำตาม” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *