วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน ปฐมกาล 9:1-7 “คุณค่าของมนุษย์”

เป็นครั้งที่พระคัมภีร์ได้ย้อนกลับไปในเหตุการณ์การทรงสร้าง โดยเฉพาะการทรงสร้างมนุษย์ และคำอวยพรสำหรับมนุษย์ (ปฐมกาล 1:26-29) และที่นี่พระเจ้าทรงพูดบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์

Q1  พระเจ้าทรงให้คุณค่าของมนุษย์มากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง? (ดูข้อ 3, 5, 6 และพระธรรมสดุดี 8:4 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา” ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? (ดูยอห์น 3:16 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *