วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ปฐมกาล 9:8-17 “พันธสัญญา – สายรุ้งแรก”

สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เวลาเราเห็นสายรุ้ง เรามักจะคิดถึงพระเจ้า คิดถึงพันธสัญญาของพระองค์ แต่บางที่เราก็ไม่รู้ว่า พระองค์สัญญาว่าอะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับเรา ใน 2-3 วันนี้เราจะมาใคร่ครวญถึงพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยกัน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  คิดถึงภาพสายรุ้ง และอธิษฐานตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิด ในจิตใจ เกี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *