วันพุธที่ 25 มิถุนายน ปฐมกาล 9:8-17 “พันธสัญญา – เราจะดูรุ้งนั้น ”

16 เมื่อมีรุ้งที่เมฆ เราจะดูรุ้งนั้น และระลึกถึงพันธสัญญาถาวร
ระหว่างพระเจ้ากับบรรดาสัตว์โลกที่มีชีวิต ซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบอีกครั้ง โดยในวันนี้จะพิจารณาข้อที่ 16 เป็นพิเศษ คำว่า “เราจะดูรุ้งนั้น” “ระลึกถึง” ช่วยให้เห็นถึงความจริงจังของพระเจ้าต่อพันธสัญญานี้อย่างไร?
Q2  การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงระลึกถึงคุณเสมอๆ” ส่งผลอย่างไรในการดำเนินชีวิตของคุณบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *