วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ปฐมกาล 11:1-9 “หอบาเบล II”

4 เขาทั้งหลายจึงว่า “มาเถิด เราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้า
ให้เราทำชื่อเสียงไว้ มิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบอีกครั้ง โดยในวันนี้จะพิจารณาข้อที่ 4 เป็นพิเศษ สังเกตคำว่า “มาเถิด” “เราจงสร้างเมืองขึ้น” “ทำชื่อเสียงไว้” “มิฉะนั้น เราจะต้อง…” คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับ “ตัวเอง” อย่างไร?
Q2  คุณกำลังก่อสร้างชีวิตของคุณอย่างไร? เป้าหมายสูงสุดที่คุณมีในชีวิตคืออะไร? และพระเจ้ามีส่วนในการก่อสร้างชีวิตและเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *