วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม เอเฟซัส 5:25 “ความรุนแรงในครอบครัว”

จากข้อมูลศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี 2550-2556 มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงและเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลจำนวน 117,506 ราย เฉลี่ยปีละ 23,501 ราย หรือก่อเหตุทุก 20 วินาที ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร
และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร”

Q1  คุณคิดว่า “ความรัก” จะมีส่วนให้ความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลงได้อย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า คุณจะสำแดงความรักกับ “คู่สมรส” และกับ “คนในครอบครัว” ของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *