วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 2:14-19 “คำสอนผิด”

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส คือ การสอนผิดๆ และบิดเบือนข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีผู้คนที่สอนผิดเป็นจำนวนมาก เปาโลได้ยกชื่อของคนสองคนที่สอนผิดเป็นตัวอย่างคือ ฮีเมเนอัส และ ฟีเลทัส นอกจากนี้เปาโลยังบอกอีกด้วยว่า ถ้าปล่อยให้มีการสอนผิดเกิดขึ้น จะเป็นเหมือนกับแผลร้าย และทำให้คนหลงผิดทำบาปมากขึ้น (ข้อ 16-17)

Q1  เรื่องที่ฮีเมเนอัสและฟีเลทัสสอนผิดคือเรื่องอะไร? (ดูข้อ 18 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (ข้อ 15) จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *