วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2 ทิโมธี 3:10-17 “พระคัมภีร์”

หลังจากที่เปาโลพูดถึงสภาพของมนุษย์ในยุคสุดท้าย ท่านเองได้แนะนำวิธีทางป้องกัน และแก้ไขให้กับทิโมธี เพื่อจะรักษาความเชื่อในพระเจ้า และมีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย สิ่งนั้นก็ คือ “การรู้พระคัมภีร์”

Q1  เปาโลได้ให้เหตุผลอะไรที่สนับสนุน และยืนยันว่า “การรู้พระคัมภีร์” จะช่วยดูแล ป้องกัน รักษา และเปลี่ยนแปลงชีวิตของทิโมธี และผู้ที่เชื่อในพระเจ้าให้ต่อสู้กับสภาพสังคมที่เลวร้าย ไม่ถูกล่อลวงให้ทำผิดบาปต่อพระเจ้า? (ดูข้อ 15-17 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (กรุณาอ่านข้อ 16 อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *