วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2 พงศาวดาร 34:14-21 “การค้นพบ”

ฮิลคียาห์ซึ่งเป็นปุโรหิตในเวลานั้นก็มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า และสิ่งที่เขาค้นพบ คือ หนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า ท่านจึงมอบให้กับชาฟานซึ่งเป็นราชเลขา และชาฟานได้นำมาอ่านให้กับกษัตริย์โยสิยาห์ฟัง

Q1  หลังจากที่กษัตริย์โยสิยาห์ได้ฟังถ้อยคำในธรรมบัญญัติ พระองค์ตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 19-21)
Q2  ท่าทีของกษัตริย์โยสิยาห์เป็นตัวอย่างที่ดีสำคุณอย่างไรเมื่อคุณเฝ้าเดี่ยว/ฟังคำเทศนา ที่คุณจะค้นพบตัวเองผ่านพระวจนะของพระเจ้า และเกิดการเปลี่ยนแปลง เหมือนในยากอบ 1: 22 กล่าวไว้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *