วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม ปฐมกาล 3:1-7 “มารซาตาน – ผู้ล่อลวง”

เรื่องราวของมารซาตานถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่ 3 โดยมารซาตานปรากฏตัวในร่างของงู และพูดคุยกับเอวา และอาดัม โดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือ ล่อลวงให้เอวาและอาดัมเกิดความสงสัย และไม่เชื่อฟังพระเจ้า ซึ่งเป็นความบาป วันนี้เราจะมาดูวิธีการล่อลวงของมารซาตาน

Q1  งู (ซาตาน) ได้ใช้วิธีการอย่างไรในการล่อลวงเอวา? (สังเกตจากคำสนทนาระหว่างงูและเอวาในข้อ 1-5 ประกอบ
Q2  คุณเคยสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง และคุณสามารถก้าวข้ามความสงสัยนั้นได้อย่างไร? หรือคุณตกลงในการล่อลวงเหมือนกับเอวาและอาดัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *