วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม ยอห์น 8:44 “มารซาตาน – พ่อแห่งการมุสา”

“การโกหก” คือ อาวุธที่สำคัญของมารซาตานในการทำให้ผู้เชื่อเกิดความสงสัยในพระเจ้า และปฏิเสธพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์พูดถึงมารซาตานในยอห์น 8:44 ดังนี้

“ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน
มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ
เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา”

Q1  คำว่า “ผู้ฆ่าคน” “ไม่มีสัจจะ” “พูดเท็จ” “ตามสันดาน” และ “เป็นพ่อของการมุสา” ช่วยเราเข้าใจถึงงลักษณะของมารซาตานในแง่มุมนี้มากขึ้นอย่างไร?
Q2  ลองสำรวจชีวิตของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดว่า วันนี้คุณดำเนินชีวิตแบบที่มีพ่อเป็นพระเจ้า หรือ แบบที่มีพ่อเป็นมาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *