วันอังคารที่ 5 สิงหาคม มัทธิว 4:1-4 “มารซาตาน – ผู้ยั่วยุท้าทาย”

ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มต้นพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนำพระเยซูคริสต์เข้าไปในถิ่นทรุกันดาร และที่นั่นพระองค์ได้อดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน และในช่วงท้ายมารซาตานได้มาทดลองพระเจ้าถึง 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งทำให้เรารู้จักความเป็นตัวตนของมารซาตานมากขึ้น โดยการทดลองแรก

Q1  คำถามของมารซาตานที่ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกระยาหาร” เป็นการยั่วยุท้าทายพระเยซูคริสต์ในแง่มุมใด? (พิจารณาจากคำที่ทำเป็นตัวหนา)
Q2 พระเยซูคริสต์ทรงสามารถเอาชนะการยั่วยุท้าทายของมารซาตานมาได้อย่างไร? (ดูข้อ 4 ประกอบ) และคุณจะนำแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ไปใช้ในชีวิตเมื่อต้องถูกยั่วยุท้าทายอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *