วันพุธที่ 6 สิงหาคม มัทธิว 4:5-7 “มารซาตาน – ผู้บิดเบือนพระวจนะ”

หลังจากที่มารซาตานพ่ายแพ้ในยกแรก มันไม่ย่อท่อที่จะทดลองพระเยซูอีกครั้ง และครั้งนี้มารซาตานใช้พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งมาจากสดุดี 91:11-12 ที่พูดถึงการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของพระเจ้า ต่อลูกของพระเจ้า และที่สำคัญต่อ พระบุตรของพระเจ้า

Q1  จากคำพูดของมารซาตานที่ว่า “เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า” และคำพูดของพระเยซูที่ว่า “พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า” สะท้อนให้เห็นถึงการบิดเบือนพระวจนะของมารซาตานอย่างไร? (พิจารณาจากคำที่ทำเป็นตัวหนา และเนื้อหาของพระคัมภีร์ที่โต้ตอบกันในข้อ 6-7 ประกอบ)
Q2  ในปัจจุบันมีคำสอนมากมายที่บอกว่า เป็นคำสอนจากพระคัมภีร์ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า คำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่มาจากพระเจ้าจริงๆ และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตของคุณ? (ดู 1 เธสะโลนิกา 5:20-22 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *