วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม มัทธิว 4:8-11 “มารซาตาน – ผู้ต้องการเป็นใหญ่”

มารซาตานพ่ายแพ้อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะทดลองพระเยซู ครั้งนี้มันพาพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาอันสูง และให้มองดูอาณาจักรต่างๆ และความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านั้น โดยสัญญาว่า จะมอบอำนาจและการปกครองนี้กับพระเยซู เพียงพระองค์ทำอย่างหนึ่งคือ…

Q1  การที่มารซาตานบอกให้ “พระเยซูกราบนมัสการตัวมัน” สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเป็นใหญ่ของมันอย่างไร? (ดูคำตอบของพระเยซูที่ว่า “จงนมัสการและปรนนิบัติพระเจ้าแต่ผู้เดียว” ประกอบ)
Q2  บางครั้งมารซาตานอาจจะไม่สามารถชักจูงคุณให้กราบนมัสการตัวมันได้ แต่หลายครั้งมันอาจจะชักจูงคุณให้นมัสการตัวของคุณเอง ซึ่งนั้นหมายความว่า ตัวคุณเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าที่คุณเชื่อ ทำอย่างไรที่ความคิดนี้จะอยู่ห่างจากชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *