วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ลูกา 10:38-42 “เลือกอะไรก่อน”

ชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ไม่ได้หมายถึง ชีวิตที่ต้องปรนนิบัติ หรือต้องรับใช้มากๆ ชีวิตที่ติดตามพระคริสต์คือ ชีวิตที่เลือกจะใช้เวลา และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ ซึ่งเรื่องราวของมารธาและมารีย์เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้

Q1  คุณคิดว่า “สิ่งดี” ที่พระเยซูคริสต์ชมมารีย์ว่า ได้เลือกไว้มีความสำคัญอย่างไรต่อการมีชีวิตที่ติดตามพระคริสต์? (ดูข้อ 39, 41 ประกอบ)
Q2  ในแต่ละวันที่คุณจะออกไปดำเนินชีวิตในฐานะของผู้ที่ติดตามพระคริสต์ คุณเลือกที่จะให้ความสำคัญกับการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ผ่านการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยวมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *