วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม ทิตัส 1:1-4 “เป้าหมาย”

ทิตัสเป็นเพื่อนผู้รับใช้อีกคนหนึ่งที่ร่วมงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเปาโล และมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับเปาโลเหมือนกับทิโมธี โดยเปาโลเรียกทิตัสเหมือนกับที่เรียกทิโมธีว่า “ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน” (ข้อ 4)

Q1  ในคำแนะนำตัวของเปาโล ท่านได้บอกถึงเป้าหมายที่ท่านได้รับจากพระเจ้าไว้อย่างน้อย 3 ประการคือ? (สังเกตคำว่า “เพื่อ” “ให้” “หวังว่า” ประกอบ)
Q2  ถ้าการรับใช้พระเจ้า เปรียบเหมือนกับการทำงาน เปาโลรู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในทำงานรับใช้พระเจ้า คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเป้าหมายอย่างไรในชีวิตแห่งการทำงานของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *