วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม ทิตัส 2:11-14 “คนพิเศษ”

เปาโลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสอนอันมีหลักในเรื่องของ “ความรอด” อีกครั้ง โดยอธิบายถึงต้นเหตุของความรอด และผลของความรอดที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งหนุนน้ำใจให้ผู้ที่เชื่อรักษาความเชื่อไว้จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา (ข้อ 13)

Q1   เปาโลอธิบายเพิ่มเติมว่า ความรอดไม่ได้เกิดจากการเข้าสุหนัต หรือคำสอนของพวกยิว แต่เกิดจากสิ่งใด? (ดูข้อ 11, 14ก. ประกอบ) และส่งผลอย่างไรต่อผู้ที่ได้รับความรอด? (ดูข้อ 12, 14ข. ประกอบ)
Q2  การที่คุณรู้ว่า “คุณเป็นคนพิเศษเฉพาะสำหรับพระเจ้า” (ข้อ 14ข.) หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *