วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม สดุดี 119:13-14 “ประกาศ”

13 ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์

ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

14 ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์

มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ “การประกาศ” “กฎหมาย” “พระโอวาท” เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีอย่างไร?
Q2  คุณเคยมีโอกาสได้เป็นพยาน / แบ่งปัน ความสุขที่คุณได้รับจากพระวจนะของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้ฟังบ้างหรือไม่? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีโอกาสกระทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *