วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม สดุดี 119:15-16 “ภาวนา”

15 ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์

และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์

16 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ภาวนา” “จับตา” “ข้อบังคับ” และ “วิถีทั้งหลาย” เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  การภาวนา คือ การคิดทบทวน กลับไปกลับมา ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดความเข้าใจ และนำมาใช้ได้จริงๆ ในชีวิตของเรา สัปดาห์นี้คุณได้ใคร่ครวญและภาวนาพระวจนะของพระเจ้ามาโดยตลอด คุณมีความสุขอย่างไรบ้างกับการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *