วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ปฐมกาล 9:1-17 “พันธสัญญา – โนอาห์”

ในปฐมกาลบทที่ 6 บอกกับเราว่า เพราะเหตุความชั่วร้ายของมนุษย์ที่มีขึ้นในแผ่นดิน พระเจ้าทรงเสียพระทัยมาก จึงตัดสินใจลงโทษมนุษย์ โดยให้เกิดน้ำท่วมโลกเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ (ปฐมกาล 7) ยกเว้นโนอาห์และครอบครัว หลังจากน้ำลด พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มในการทำพันธสัญญากับโนอาห์และพงศ์พันธุ์ของเขา (ซึ่งหมายถึงมนุษย์ทุกคนในวันนี้ด้วย) ว่าจะไม่ทำลายล้างโลกนี้ด้วยน้ำอีกในอนาคต

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าต้องตั้งรุ้งเป็น “เครื่องหมาย” แห่งพันธสัญญาด้วย? (ดูคำกิริยาในข้อ 15,16)
Q2  คุณอาจจะไม่ได้เกิดในสมัยของโนอาห์ และไม่เข้าใจในพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำต่อโนอาห์ แต่ทุกครั้งที่คุณมีโอกาสเห็น “รุ้ง” ให้คุณคิดถึง “พระเยซูคริสต์” ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงริเริ่มประทานพระองค์เพื่อจะไถ่บาปชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *