สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

สูจิบัตร 7 กันยายน 2014

國語部程序表二○一四年九月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 กันยายน ค.ศ. 2014  เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้เบรรเลงเปียโน :คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในเวลาที่งดงามนี้ ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 32:8
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 55:1-11” คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : He Hideth Me In My Soul
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง “อิสยาห์ 55:1-11”  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *