วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน มาระโก 10:35-45 “ผู้นำ – ทาสสมัคร”

ยากอบและยอห์นซึ่งเป็นหนึ่งในสาวก 12 คน ก็มีความปรารถนาอยากเป็นผู้นำ อยากที่จะมีตำแหน่ง ทั้งคู่เข้ามาหาพระเยซูคริสต์ และร้องขอที่จะนั่งอยู่ข้างขวา และข้างซ้ายมือเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เป็นใหญ่ พระเยซูคริสต์จึงสอนเขาให้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของผู้นำฝ่ายวิญญาณ

Q1  สำหรับพระเยซูคริสต์ ผู้นำฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? (ดูข้อ 42-44 ประกอบ)
Q2  จากข้อ 45 คุณจะนำตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ในการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *