วันจันทร์ที่ 15 กันยายน กิจการ 6:1-7 “ผู้นำ – การสรรหา”

โดยปกติการสรรหาผู้นำโดยทั่วๆ ไปมักจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ เชื้อชาติ วงศ์ตระกูล ความรู้และความสามารถที่มีในบุคคลนั้นๆ เป็นหลัก รวมทั้งผลประโยชน์หรือความสำเร็จที่คนเป็นผู้นำจะสามารถทำให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้นำ โดยอาจจะไม่สนใจมากนักถึงชีวิตของผู้นำคนนั้นว่าจะดีหรือไม่ดี แต่สำหรับผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ การสรรหาย่อมแตกต่างออกไป

Q1  ในคริสตจักรยุคแรก เมื่อพวกเขาขาดแคลนผู้นำ และต้องการสรรหาผู้นำ พวกเขาพิจารณาจากอะไร? (ดูข้อ 3, 5 ประกอบ)
Q2  เราทุกคนมีสิทธิที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ คุณจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับวันข้างหน้า ถ้าพระเจ้าจะเลือกคุณเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตจักรพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *