วันอังคารที่ 16 กันยายน ยอห์น 21:15-19 “ผู้นำ – ผู้เลี้ยงที่ดี”

ผู้นำฝ่ายวิญญาณจะต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และทำหน้าที่ของผู้นำด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ไม่ได้ถูกบีบบังคับ ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องมี และพระเยซูคริสต์ก็เพิ่มเติมสิ่งนี้ให้กับเปโตร

Q1  พระเยซูตรัสถามเปโตรถึง 3 ครั้งว่า “เจ้ารักเราหรือ” ซึ่งเปโตรตอบกลับว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” แต่แทนที่พระเยซูจะตอบไปว่า “เราก็รักเจ้าเช่นเดียวกัน” พระองค์กลับตอบว่า? (ดูข้อ 15, 16, 17 ประกอบ)
Q2  คิดถึงผู้นำในคริสตจักรที่เป็นผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ (ศิษยาภิบาล อาจารย์ ครูสอนรวี ผู้นำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์) และใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานผู้เลี้ยงกับคุณ และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *