วันพุธที่ 17 กันยายน ยอห์น10:7-18 “ผู้นำ – เสียสละ”

พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณว่า นอกจากจะเป็นผู้เลี้ยงทีดีแล้ว ยังต้องมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วย

Q1  ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้ภาพของผู้เลี้ยงแกะเปรียบเทียบกับการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในด้านการเสียสละในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เวลาของตน ความใฝ่ฝัน หรือแม้แต่ชีวิตของตนเองไว้อย่างไร? (ดูข้อ 8, 11, 14, 16 ประกอบ)
Q2  ในข้อ 17-18 ได้ชี้ให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของพระเยซูคริสต์ในการเสียสละ คุณจะนำแบบอย่างนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *