วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน ฟีลิปปี 4:10-13 “ผู้นำ – ไม่เห็นแก่ได้”

การเป็นผู้นำในแง่มุมหนึ่งหมายถึง การได้มาซึ่งอำนาจ ทรัพย์สิน เงินทอง คำยกย่องสรรเสริญ และเกียรติยศ ทำให้หลายๆ คนอยากจะเป็นผู้นำ เพราะนั่นหมายความว่า ชีวิตนี้จะมีแต่ได้กับได้ แต่สำหรับผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ เพราะนี่คือบ่วงแร้วของมารซาตาน และมีผู้นำจำนวนไม่น้อยที่ตกลงไปในความบาปนี้

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลแสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมาย / การมีชีวิตที่สุขสบาย / การได้รับการยกย่องสรรเสริญ / การเต็มบริบูรณ์ในทุกๆ เรื่อง แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด? (ดูข้อ 13 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำคำเตือนของพระเยซูคริสต์ในมัทธิว 6:24 ที่ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” มาใช้พัฒนาชีวิตการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของคุณอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *