วันพุธที่ 24 กันยายน สดุดี 150:2 “กิจการอันอานุภาพ”

จงสรรเสริญพระองค์ เพราะกิจการอันอานุภาพของพระองค์

จงสรรเสริญพระองค์ ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “กิจการอันอานุภาพ” และ “ความยิ่งใหญ่อย่างมาก” ของพระเจ้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การสรรเสริญพระเจ้า”
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงกระทำกิจการอันอานุภาพ หรือ สำแดงความยิ่งใหญ่ ในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง? อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *