วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน โรม 1:1-7 “ข่าวประเสริฐของพระเจ้า”

เปาโลเริ่มต้นเหมือนกับจดหมายทั่วๆ ไปของท่านคือ การแนะนำตัวเองในฐานะของผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ และได้รับมอบหมายให้เป็นอัครทูต เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

Q1  เปาโลได้อธิบาย “ข่าวประเสริฐของพระเจ้า” ในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 2-5 ประกอบ)
Q2  เปาโลเรียกคนที่เชื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่า “คนของพระเยซูคริสต์” คุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนมาเรียกคุณแบบนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *