สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014

สูจิบบัตร 28 กันยายน 2014

國語部程序表二○一四年九月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:28 กันยายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณกอมณี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา ราชาแห่งดวงใจ ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: สุภาษิต 3:1-6คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าแต่พระเจ้าที่รัก”
เทศนา : ความล้ำค่า และพลังของสติปัญญา  ปัญญาจารย์ 7:11-14,19-25″  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *