วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม โรม 2:1-11 “การพิพากษาของพระเจ้า I”

เปาโลได้ยืนยันอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ประพฤติด้วยใจชั่ว และทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม (บทที่ 1:18-32) ในขณะเดียวกันท่านก็เรียกร้องให้คนที่บอกว่า เชื่อพระเจ้า เชื่อในพระเยซูคริสต์ อย่าได้ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คือ ประพฤติด้วยใจชั่ว และทำในสิ่งที่ไม่สมควร

Q1  เปาโลได้อธิบายหลักเกณฑ์ในการพิพากษาของพระเจ้าไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 4, 5, 6,11 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้ ก่อนที่จะถึงวันพิพากษาของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *