วันอังคารที่ 7 ตุลาคม โรม 2:25-3:8 “ยิวแท้”

เปาโลกลับมาพูดเรื่องที่สำคัญ 2 เรื่องในความคิดของคนยิวเกี่ยวกับความชอบธรรม และการเป็นชนชาติของพระเจ้านั้นคือ “การเข้าสุหนัต” และ “การรักษาธรรมบัญญัติ” เพราะ 2 เรื่องนี้ทำให้คนยิวมักจะดูถูกดูแคลนคนต่างชาติ

Q1  สำหรับเปาโลแล้ว การเป็นชนชาติของพระเจ้าและการเป็นยิวแท้นั้น ไม่ได้วัดกันด้วยการเข้าสุหนัต แต่วัดกันด้วยสิ่งใด? (ดูข้อ 26, 28, 29 ประกอบ)
Q2  มีคริสเตียนจำนวนมากที่คิดว่า การรับบัพติสมา และการเข้าร่วมในพิธีมหาสนิทเป็นสิ่งที่ทำให้เป็น คริสเตียนแท้ และมีชีวิตที่ชอบธรรมมากขึ้น ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น คุณเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้หรือไม่? และสำหรับตัวคุณ สิ่งใดที่ทำให้คุณเป็นคริสเตียนแท้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *