วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม โรม 3:19-20 “รู้จักบาป”

เปาโลได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้คนเราเป็นคนชอบธรรม เพราะไม่มีใครสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ทุกข้อ ในทางตรงกันข้าม ตัวธรรมบัญญัติเองกลายเป็นสิ่งที่ปิดปากเราว่า “เราทำไม่ได้จริงๆ”

Q1  เปาโลได้บอกถึงความจริงที่ธรรมบัญญัติสามารถกระทำได้ในชีวิตของเราคือ? (ดูข้อ 20ข. ประกอบ)
Q2 ในยากอบ 1:22 บอกกับเราว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง” คุณจะนำความจริงของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *