วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม โรม 3:21-26 “ความชอบธรรม”

หลังจากเปาโลได้อธิบายถึงความจำกัดของเราที่เป็นมนุษย์ และความจำกัดของธรรมบัญญัติ ที่ไม่สามารถทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ เปาโลได้กลับมาพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรม

Q1  เปาโลได้บอกถึงวิธีการที่จะเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไว้อย่างไร? (ดูข้อ 22, 24, 25, 26 ประกอบ)
Q2  พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมีมุมมองเกี่ยวกับ “พระเยซูคริสต์” “ความรอด” และ “ความชอบธรรม” ที่คุณมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *