วันอังคารที่ 14 ตุลาคม อพยพ 18:13-27 “ถ้าทำดังนี้แล้ว…”

เยโธรไม่ได้บังคับให้โมเสสทำตามคำแนะนำของท่าน แต่เยโธรได้ใช้คำพูดช่วยกระตุ้นให้โมเสสคิด โดยเยโธรพูดว่า “ถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ประชาชนทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของเขาด้วยความสงบสุข” (ข้อ 23) และจากข้อ 24 เราพบว่าโมเสสได้ทำตามคำที่เยโธรแนะนำ ซึ่งผลที่ตามมาคือ โมเสสสามารถทนได้-ไม่เหน็ดเหนื่อยเกินไป และประชาชนก็กลับบ้านด้วยความสุข-พึงพอใจจริงๆ

Q1  “ส่วนคดีใหญ่ๆ ก็ให้เขานำมาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็กๆ น้อยๆ ให้เขาตัดสินเอง” สะท้อนให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร?
Q2  “ถ้าท่านได้ทำดังนี้…” เป็นคำพูดที่อยากให้ ลงมือทำ!!! ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะนั่งลงและจัดลำดับความสำคัญในงานต่างๆ ที่ต้องทำเสียที เพื่อชีวิตของคุณจะไม่ต้องวุ่นวาย และเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *