วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม มัทธิว 10:26-31 “ความกลัว”

บางครั้งการจัดลำดับความสำคัญที่ผิดพลาด สามารถนำมาสู่ความหวาดกลัว และทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความวิตกกังวล และความเครียด แต่คนที่สามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง จะสามารถทำให้เขาพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ควรสนใจเป็นอันดับแรก ก้าวข้ามความกลัว และลงมือกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

Q1  คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้” สอนเราเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวอย่างไร?
Q2  มีเรื่องใดในชีวิตของคุณที่สำคัญ และถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจทำสิ่งนั้น แต่คุณผัดวันประกันพรุ่งมาโดยตลอด เพียงเพราะคุณกลัว พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *