วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ลูกา 10:38-42 “สิ่งที่ต้องการ”

การจัดลำดับความสำคัญในแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่า ทุกครั้งต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นความสำเร็จ หรือ ผลงานที่จับต้องได้ แต่ผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญคือ การรู้ว่า สิ่งสำคัญที่ต้องการนั้นคืออะไร และลงมือทำสิ่งนั้นก่อน

Q1  จากคำพูดเตือนสติของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อมารธาที่ว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” สอนอะไรเกี่ยวกับ “การจัดลำดับความสำคัญ” และ “สิ่งที่ต้องการ” ?
Q2  ในชีวิตของคุณ อะไรคือ “สิ่งที่ต้องการ” และ คุณให้ลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการไว้เป็นลำดับที่เท่าไร? และคุณได้ลงมือทำอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งที่ต้องการนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *