วันอังคารที่ 21 ตุลาคม โรม 4:13-25 “ความเชื่อของอับราฮัม”

เปาโลยกตัวอย่างของอับราฮัมในเรื่องความเชื่อ ที่ทำให้ท่านได้เป็นบิดาของมวลประชาชาติ (ข้อ 17) ความเชื่อในการถวายอิสอัค ที่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้อิสอัคเป็นขึ้นมาจากความตาย (ข้อ 17) ความเชื่อที่ว่า ท่านจะมีลูกหลานเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า เม็ดทรายที่ทะเล (ข้อ 18) และความเชื่อที่ว่า แม้จะแก่ชราอายุ 100 ปี ภรรยาก็เป็นหมัน ก็จะตั้งครรภ์ มีลูกได้ (ข้อ 20)

Q1  สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นชนชาติอิสราเอล หรือลูกหลานของอับราฮัมจะมีความเชื่อ และถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนกับอับราฮัมได้อย่างไร? (ดูข้อ 24-25 ประกอบ)
Q2  ชีวิตของอับราฮัม จะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อ และสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าออกมาเป็นการกระทำในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *