วันพุธที่ 22 ตุลาคม โรม 5:1-5 “ชีวิตของคนชอบธรรม”

เปาโลได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก “คนบาป” เป็น “คนชอบธรรม” อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อจะช่วยเราไห้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกๆ คน

Q1  เติมคำในช่องว่าง เพื่อจะดูกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก “คนบาป” เป็น “คนชอบธรรม” (ข้อ 1-2)
เราเป็นคนชอบธรรม เพราะ……………………… เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทาง……………………………….
ทางพระเยซูคริสต์ เราได้เข้าใน………………………………. และมี…………………………………………………… และมีส่วนใน………………………………..
Q2  เติมคำในช่องว่า เพื่อจะดูชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราเป็น “คนชอบธรรม” (ข้อ 3-5)
เราชื่นชมใน………………………………………………………… เพราะทำให้เกิด……………………………………..
ความอดทนทำให้………………………………………. และการเป็นคนที่ใช้การได้ทำให้…………………………..ความหวังใจ ไม่ทำให้ ……………………………… เพราะ…………………………………………………………………
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตั้งแต่เชื่อพระเจ้า จนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ้นเหมือนกับพระคัมภีร์ตอนนี้ ใช้เวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น และขอพระองค์สำหรับสิ่งที่ยังไม่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *