วันอังคารที่ 28 ตุลาคม โรม 7:7-12 “ธรรมบัญญัติไม่ดีอย่างนั้นหรือ?”

ดูเหมือนว่า เปาโลกลัวว่า คนฟังจะเข้าใจท่านผิดเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ เพราะตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นมา ท่านพูดถึงความจำกัดของธรรมบัญญัติว่า ไม่ได้ช่วยให้ใครรอด พูดถึงความไม่สมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ พูดถึงความไม่มีชีวิตของธรรมบัญญัติ ฯลฯ ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมบัญญัติว่า โดยตัวของธรรมบัญญัติแล้วไม่ใช่ไม่ดี หรือ เป็นความผิดบาป แต่การยึดและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจนปฏิเสธพระเยซูคริสต์ต่างหากที่เป็นความผิดบาป

Q1  เปาโลได้กล่าวถึงประโยชน์ของธรรมบัญญัติไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 7ข, 12 ประกอบ)
Q2  คุณจะใช้ประโยชน์ของธรรมบัญญัติ เพื่อช่วยให้คุณเติบโตในความเชื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *