วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม โรม 8:1–11 “กฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์”

จากวลี “เหตุฉะนั้น” ได้ช่วยให้เรารู้ว่า เปาโลได้พยายามจะสรุปเนื้อหา จากสิ่งที่ท่านได้พูดมาก่อนหน้านั้น และที่นี่ ท่านได้สรุปว่า “ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ” การพิพากษาลงโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำตามบัญญัติ และท่านได้ให้ชื่อกฎที่นำไปสู่ชัยชนะ นั่นคือ “กฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์”

Q1  คนที่มีกฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5, 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  พระคัมภีร์ในข้อ 6 บอกกับเราว่า “ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” ชีวิตของคุณวันนี้ “มีชีวิตและสันติสุข” หรือ “ความตาย” (ความทุกข์) มากกว่ากัน ถ้าชีวิตของคุณมี “ความตาย” มากกว่า มีอะไรผิดปกติในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณหรือเปล่า ให้ใช้เวลาทบทวน และอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *