วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน โรม 8:12-17 “บุตรของพระเจ้า”

เปาโลไม่เพียงแต่ใช้คำอุปมาอุปมัยเรื่องทาส เรื่องสามีภรรยา เปรียบเทียบชีวิตของผู้ที่เชื่อ เปาโลยังบอกถึงความจริงเกี่ยวกับฐานะที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คือ การได้เป็น “ลูกของพระเจ้า” และสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือ “พระบิดา” ได้ (ข้อ 15) นอกจากนี้เรายังเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ด้วย (ข้อ 17)

Q1  การเป็นบุตรของพระเจ้า และการเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เชื่อกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 12, 17 ประกอบ)
Q2  การที่คุณรู้ว่า คุณเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ช่วยคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้คนที่ไม่เป็นคริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *