วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน โรม 8:26-27 “ช่วยขอแทนเรา”

ในความเป็นพ่อแม่ เวลาที่เห็นลูกเล็กๆ เจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่มักจะพูดในทำนองเดียวกันว่า ถ้าเจ็บแทนได้ จะขอเจ็บแทนลูก เช่นเดียวกับพระเจ้าเมื่อพระองค์ต้องเห็นลูกของพระองค์ (ผู้ที่เชื่อ) ต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหง และได้รับความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ เพราะการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงเจ็บปวดด้วยเช่นกัน

Q1  พระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดที่เปรียบเสมือนกับคำพูดของพ่อแม่ที่บอกว่า “ถ้าเจ็บแทนได้จะเจ็บแทนลูก”?
Q2  คุณคิดว่า ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังอธิษฐานเผื่อคุณอยู่ในเวลานี้ พระองค์กำลังอธิษฐานเผื่อคุณในเรื่องอะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *