วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน โรม 10:5-13 “การได้รับความรอด”

เปาโลพยายามอธิบายให้คนยิว เข้าใจมากขึ้นว่า การมาของพระเยซูคริสต์เป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ และพระเจ้าทรงนำความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร (ข้อ 4)

Q1  เปาโลได้สรุปถึงวิธีการที่จะได้รับความรอดไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 9, 10, 13 ประกอบ)
Q2  คิดถึงวันที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด อะไรคือเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้คุณต้อนรับพระองค์ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณวันนี้ ยังเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือเปล่า? ถ้าคุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเรียกร้องอะไรจากคุณ “เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *