วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน โรม 10:14-21 “ประกาศความรอด”

แม้ว่า การได้รับความรอดจะเป็นเรื่องที่ง่าย แค่มีความเชื่อ และอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดด้วยปากของเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า “ทุกคนจะรอด” หรือ “ทุกคนจะเชื่อในพระเยซูคริสต์” ทั้งๆ ที่พระเจ้าทรงมีความปรารถนาอยากจะเห็นทุกคนรอด เหมือนใน 2 เปโตร 3:9 ที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย”

Q1  เปาโลได้บอกถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้รับความรอด โดยเฉพาะคนยิว สาเหตุนั้นคือ? (ดูข้อ 14ข, 15, 17 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมา ช่างงามจริงหนอ” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *