วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน โรม 11:1-10 “แผนการของพระเจ้า”

เปาโลไม่ได้กำลังจะทำร้ายจิตใจ ทำลายประวัติศาสตร์ หรือ ทำลายความเชื่อของชนชาติอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรพวกเขาให้เป็นชนชาติของพระองค์ แต่เปาโลกำลังจะชี้ให้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าในเรื่องความรอด ที่สำเร็จแล้วผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์ แต่ชนชาติอิสราเอลมองไม่เห็น เพราะชนชาติอิสราเอลกำลังปฏิเสธแผนการของพระเจ้า ด้วยความคิดและความรู้สึกของพวกเขาเอง

Q1  เปาโลได้ยกตัวอย่างอะไรที่แสดงให้เห็นว่า ชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธแผนการของพระเจ้า (รอดโดยพระคุณ) ด้วยความรู้สึก และความคิดของพวกเขาเอง? (ดูข้อ 3-4 เปรียบเทียบคำว่า “เหลืออยู่คนเดียว” และ “เหลือไว้เจ็ดพันคน” / ข้อ 8-10 “สังเกตคำว่า ใจเซื่องซึม ตามองไม่เห็น งานเลี้ยง บ่วงแร้ว เครื่องดัก ประกอบ)
Q2  พระธรรมเยเรมีย์ 29:11 ที่ว่า “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” คุณคิดว่า อะไรคือแผนการของพระเจ้า ที่ทรงเลือกคุณให้เข้ามารับพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *