วันอังคารที่ 16 ธันวาคม ลูกา 1:26-38 “มารีย์ II”

บทสนทนาระหว่างทูตสวรรค์ และมารีย์ ได้บอกถึงความหมายของคริสตมาสไว้ด้วยในข้อที่ 32-33 ที่ว่า    

32 “บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด
พระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน
33
และท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์
และแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 – 3 รอบ คำว่า “บุตรของพระเจ้าสูงสุด” “ครอบครอง” “แผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุด” เกี่ยวข้องอย่างไรกับความหมายของคริสตมาส
Q2  คำว่า “บุตรของพระเจ้าสูงสุด” “ครอบครอง” “แผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุด” จะช่วยให้ คริสตมาสปีนี้ของคุณมีความหมายมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ มากอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *